image Saumon 6 pces

Sashimi
Saumon 6 pces

13.1 €

image Thon 6 pces

Sashimi
Thon 6 pces

15.6 €

image Thon-saumon 6 pces

Sashimi
Thon-saumon 6 pces

14.4 €

image Saumon 12 pces

Sashimi
Saumon 12 pces

22 €

image Thon 12 pces

Sashimi
Thon 12 pces

26.3 €

image Thon-saumon 12 pces

Sashimi
Thon-saumon 12 pces

24.1 €

image Saumon 1 pce

Sashimi
Saumon 1 pce

2.6 €

image Thon 1 pce

Sashimi
Thon 1 pce

2.9 €